Oferta

Biuro Księgowe Teresy Kiełbowskiej jest profesjonalnym biurem księgowym działającym na rynku od 2001 roku.

Już ponad 190 firm powierzyło nam prowadzenie swoich finansów. Różnorodność prowadzonych księgowości pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia w wielu rodzajach działalności. Obsługujemy spółki prawa handlowego jak również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

Specjalizujemy się w obsłudze kadrowo-płacowej firm (małych jak również zatrudniających ponad 500 pracowników).

Biuro posiada polisę OC w PZU z sumą ubezpieczenia 50.000 EUR oraz licencję Ministerstwa Finansów nr 22849/01

Nasz klient może być pewien, że jego operacje gospodarcze będą wykonane:

 1. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. właściwie pod względem formalnym,
 3. rzetelnie pod względem merytorycznym,
 4. z zachowaniem zasad należytej staranności.

Prowadzimy

 • 1. Kliknij aby rozwinąć
Rozwiń wszystkie | Zwiń wszystkie
 • 1. Księgi Handlowe:
   

  1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:

  - dziennik,

  - konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

  - zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

  2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

  - odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,

  - ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

  - ewidencje wyposażenia,

  3) sporządzanie deklaracji podatkowych,

  4) sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

 • 2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:
   

  1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej

  – podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  – ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

  – ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

  – ewidencji wyposażenia,

  - dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

  2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

 • 3. Ryczałt Ewidencjonowany:
   

  1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:

  - ewidencji ryczałtu,

  - ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

  - wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

  –dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .

  2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

 • 4. Kadry i Płace
   

  1) prowadzenie ewidencji pracowników;

  2) prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;

  3) prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;

  4) rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;

  5) rejestracja zwolnień lekarskich;

  6) wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;

  7) sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);

  8) dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);

  9) prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;

  10) naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;

  11) sporządzanie list płac;

  12) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;

  13) naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych;

  14) naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;

  15) sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;

  16) sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Rocznych

 • 5. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:
   

  1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej

  – podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  – ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

  – ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

  – ewidencji wyposażenia,

  - dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

  2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

 • 6. Ryczałt Ewidencjonowany:
   

  1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:

  - ewidencji ryczałtu,

  - ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

  - wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

  –dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .

  2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

  Kadry i Płace

  1) prowadzenie ewidencji pracowników;

  2) prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;

  3) prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;

  4) rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;

  5) rejestracja zwolnień lekarskich;

  6) wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;

  7) sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);

  8) dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);

  9) prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;

  10) naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;

  11) sporządzanie list płac;

  12) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;

  13) naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych;

  14) naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;

  15) sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;

  16) sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń;

  17) sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);

  18) sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;

  19) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;

  20) wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.

  dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń;

  17) sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);

  18) sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;

  19) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;

  20) wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.