Home

OD PRAWIE 20 LAT WSPIERAMY TWOJĄ FIRMĘ

PROFESJONALIZM

Każdy z nas ma swoją dziedzinę życia , dzięki której wyraża siebie i swoje emocje oraz spostrzeżenia do otaczającego nas świata . Dla naszego zespołu księgowość, podatki, finanse i rachunkowość nie są tylko liczbami i zapisami na kontach, a pieniądze za świadczone usługi nie stanowią celu, za każdą liczbą kryje się człowiek, który ma swoje zmartwienia , radości i potrzeby i u nas znajdzie dla siebie bezpieczeństwo i swoich finansów.

DOŚWIADCZENIE

Już ponad 190 firm powierzyło nam prowadzenie swoich finansów. Różnorodność prowadzonych księgowości pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia w wielu rodzajach działalności. Obsługujemy spółki prawa handlowego jak również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Specjalizujemy się w obsłudze kadrowo-płacowej firm (małych jak również zatrudniających ponad 500 pracowników).

BEZPIECZEŃSTWO

Biuro posiada polisę OC w PZU z sumą ubezpieczenia 50.000 EUR oraz licencję Ministerstwa Finansów nr 22849/01. Nasz klient może być pewien, że jego operacje gospodarcze będą wykonane: zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwie pod względem formalnym, rzetelnie pod względem merytorycznym z zachowaniem zasad należytej staranności.

KSIĘGI HANDLOWE

Prowadzenie i przechowywanie przez biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej :dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont ksiąg głownej i pomocniczych.

KSIĘGI HANDLOWE

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się: odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia.

KSIĘGI HANDLOWE

Sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej. Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej: ewidencji ryczałtu, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej . Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

KADRY I PŁACE

Prowadzenie ewidencji pracowników. Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych. Prowadzenie dla pracowników całości spraw wynikających ze stosunku pracy. Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie. Rejestracja zwolnień lekarskich; Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace. Sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane).

KADRY I PŁACE

Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów). Prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników. Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami. Sporządzanie list płac. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja.

KADRY I PŁACE

Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych. Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło. Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń. Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Rocznych.

CENNIK

Ceny ustalane są indywidualnie uzależnione od ilości dokumentów i pracowników, skali przedsiębiorstwa oraz rodzaju rozliczenia.

RYCZAŁT

Od 120 zł*

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATNIK ZWOLNIONY Z VAT

Od 150zł*

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PŁATNIK VAT

Od 170zł*

KSIĘGI RACHUNKOWE

Od 400zł*

 • deklaracje roczne PIT
 • doradztwo podatkowo-prawne
 • obsługa kadrowo-płacowa 30zł*/pracownik
 • sporządzanie jednolitych plików kontrolnych(JPK)
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • deklaracje roczne PIT
 • doradztwo podatkowo-prawne
 • ewidencja środków trwałych
 • obsługa kadrowo-płacowa 30zł*/pracownik
 • sporządzanie jednolitych plików kontrolnych(JPK)
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • ewidencja środków trwałych
 • doradztwo podatkowo-prawne
 • obsługa kadrowo-płacowa 30zł*/pracownik
 • sporządzanie jednolitych plików kontrolnych(JPK)
 • prowadzenie pełnej księgowości
 • rozliczanie podatku VAT
 • doradztwo podatkowo-prawne
 • obsługa kadrowo-płacowa 30zł*/pracownik
 • sporządzanie jednolitych plików kontrolnych(JPK)

*cena netto

[futurio-posts text_color="#fff" columns="3" limit="3" category=""]

NASZE WSPÓŁPRACE

Kontakt

Tel : 605 631 262

Tel : +48 66 14 680

Email : finanse@hot.pl

Godziny Otwarcia

PON-PT 09:00 – 17:00

SOB 9:00 – 14:00

LOKALIZACJE

Ul. Postępu 10/62

02-676 Warszawa Mokotów

ul. Wolska 3

05-650 Chynów